Gå til indhold
Søg

UDDRAG af Lov nr. 562 af 6. juni 2007

§ 73. I lov om centre for undervisningsmidler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1306 af 11. december 2006, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 1, affattes således:
»Professionshøjskoler, der udbyder efter- og videreuddannelse af lærere i folkeskolen og af
pædagoger, samt i særlige tilfælde professionshøjskoler, der udbyder lærer- og pædagoguddannelsen, varetager opgaven som centre for undervisningsmidler.
Undervisningsministeren kan dog godkende, at opgaven som center for undervisningsmidler
på Bornholm varetages af en uddannelsesinstitution på Bornholm, jf. § 35 a i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.«

2. § 2 affattes således:
»§ 2. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om professionshøjskolernes varetagelse af
opgaven som centre for undervisningsmidler, herunder om inddragelse af brugerne, brugerbetaling og om det geografiske område, som professionshøjskolen skal dække. Professionshøjskolens varetagelse af opgaven som center for undervisningsmidler skal i forhold til offentligheden klart fremstå som en særlig del af professionshøjskolens
virksomhed.«

Brugerservice

SUPPORT – KONTAKT CFU

Kontakt vedr. streaming, e-bøger og lån
Mandag-torsdag 10-15, fredag 10-14
Telefon 4189 9110
cfu@kp.dk