Gå til indhold
Søg
To lærere i samtale mens de er på kursus afholdt af CFU for gymnasieområdet

Kurser på eget gymnasium

Kursuskatalog

Se alle tilbud til de gymnasiale ungdomsuddannelser.

Kurser

Bestil et kursus hjem til din skole – eller kontakt os for at udvikle netop det kursus, I har brug for.

Med små greb kan dårlige, kedelige og grimme præsentationer og tilhørende tamme oplæg undgås. Gennem én times oplæg bliver du i stand til at lave og holde et superengagerende oplæg med PowerPoint/Slides/Keynote/Prezi – som også ser professionelle ud.

Vi gennemgår principper for opbygning af den flotte og informative præsentation. Desuden fokuseres på samspillet mellem præsentation, taler og publikum. Bl.a. kommer vi omkring interaktivitet med publikum via interaktive it-baserede add ons samt storytelling, gestikulering og en lang række små tricks, som kan gøre et præsentationsbaseret oplæg mere engagerende.

Kurset er på en time og kan afholdes både for lærere og for elever. Fx på en pædagogisk dag eller i forbindelse med en elevdag på skolen. Kurset omhandler præsentationer og oplæg til brug i timerne.

Kontakt Lars Due Arnov på 41898528 eller lada@kp.dk

Skal dine elever arbejde uden lærer? Gør undervisningssituationen meningsfuld, og undgå bunker af rettearbejde: Udnyt teknologier, der sikrer aktiv elevdeltagelse. Det kan fx være at forsyne videoer med indlejrede spørgsmål eller anvende produktions-, samarbejds- eller samskrivningsværktøjer til at opbygge asynkrone læringsmiljøer, hvor eleverne i fællesskab løser forskellige opgaver. 

På kurset arbejder vi med hands-on med konkrete it-værktøjer. Vi viser strukturer og tilbagemeldingsmuligheder, der sikrer, at eleverne kan få det bedst mulige udbytte af virtuel undervisning, der foregår asynkront.

Målet er, at du kan afholde asynkron undervisning med aktive elever.

Tid: Aftales med underviser
Varighed: 3 timer
Sted: På jeres gymnasium
Pris: ca. 10.-13.000 kr. + transport
Underviser: Christian Aalborg Fransen, Hanne Heimbürger eller Lars Due Arnov

Aktivér eleverne, når de arbejder uden lærer

Digital dannelse er en del af den almene dannelse. I de nye læreplaner lægges der vægt på, at samfundsfag og historie skal indgå i den digitale dannelse af eleverne. Fagene skal indgå i arbejdet med tre overordnede digitale kompetenceområder: informationskompetencer, produktionskompetencer og deltagelseskompetencer. Det stiller store krav til elevernes digitale faglighed, idet eleverne både skal kunne opstille søgestrategier og foretage materialekritik af forskellige digitale materialer. I tillæg skal eleverne kunne samarbejde i digitale hybride rum om at skabe kreativt indhold i forskellige digitale genrer og medieformater.

På kurset arbejder vi med, hvad digital dannelse er, og hvilke digitale kompetencer vi kan inddrage i undervisningen. Pointen er, at I arbejder i praksis med at konkretisere digitale kompetencer med afsæt i DiDaK’s pædagogiske formater, ligesom I kommer til at arbejde med flowcharts og anden interaktivitet.

Målet med kurset er at give dig konkret inspiration til, hvordan elevernes digitale dannelse kan udvikles løbende, og hvordan abstrakte kompetenceområder kan oversættes til konkret fagligt indhold.

Tid: Aftales med underviser
Varighed: 3 timerSted: På jeres gymnasium
Pris: ca. 10.-13.000 kr. + transport
Underviser: Christian Aalborg Fransen eller Lars Due Arnov

På kurset arbejder I med konkrete eksempler

Future Classroom Lab på Københavns Professionshøjskole er et bud på, hvordan fremtidens uddannelsesmiljø og didaktik kan designes.

Vi sætter fokus på rummets zoner og de didaktiske muligheder, og vi drøfter, hvordan teknologier såsom 3D-print, lasercutter og små robotter kan fremme læreprocesser, kreativitet og innovation på ungdomsuddannelserne. Desuden får du en introduktion til 21st Century Learning Design, som er vores koncept for arbejde med fremtidens kompetencer.

Kurset har som formål at inspirere dig til at anvende kreative, innovative og undersøgende undervisningsforløb, både enkelt- og flerfagligt, samt at skolen får idéer til at understøtte læringsprocesserne i form af forskellige teknologier samt indretning af læringsrummene.

Tid: Aftales med underviser
Varighed: 2 timer
Sted: Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København V
Pris: 7.200 kr. for op til 20 deltagere + udgifter til forplejning
Underviser: Lars Due Arnov

Hvordan fremmer vi innovation i gymnasiet?

Drenge i gymnasiet får gennemsnitligt lavere karakterer end pigerne. Færre af drengene gennemfører en ungdomsuddannelse, og færre af dem får en videregående uddannelse.

Dette kursus sætter fokus på disse skævheder og på, hvordan gymnasiet kan forstærke eller svække denne tendens. Generelt foretrækker drenge mere anvendelsesorienteret undervisning, projekter og teknologianvendelse. Men hvordan skal det skrues sammen didaktisk? Det giver dette kursus forskellige bud på, hvor jeres egne erfaringer også inddrages.

Kurset gør dig i stand til at gennemføre mere varieret undervisning, der rammer hele klassen – også drengene!

Varighed: 3 timer
Sted: På jeres gymnasium
Pris: 10-13.000 kr. + transport
Underviser: Hanne Heimbürger eller Lars Due Arnov

Få drengene til at knække studiekoden!

mitCFU.dk er Centre for Undervisningsmidlers landsdækkende portal med gratis digitale og analoge læremidler til ungdomsuddannelserne.

Få tips og tricks til at søge målrettet efter alle læremidler lige fra e-bøger og spillefilm til pulsmålere, biotek-kits og 3D-printere.

Hør også om tv-streaming og pædagogiske vejledninger, samt hvordan du giver elever adgang til tv-udsendelser og romaner som e-bøger – både i skolen og derhjemme.

Tid: Aftales med underviser
Varighed: 30-60 minutter
Sted: På jeres gymnasium
Pris: Gratis (i Region Hovedstaden)
Underviser: Christian Aalborg Frandsen, Hanne Heimbürger eller Lars Due Arnov

Lav dit eget arkiv med lister over de gode tv-udsendelser

Vi har alle udviklet digitale kompetencer og værdifulde erfaringer om virtuel undervisning. Kurset har fokus på, hvordan vi videreudvikler en undervisningspraksis, som inddrager værktøjer og tilgange fra den virtuelle undervisning i et blended format.

Du opnår viden om, hvordan elevaktiverende og produktionsorienterede it-værktøjer kan inddrages i den daglige undervisning, uanset om undervisningen er virtuel eller analog. På kurset bliver du præsenteret for effektive it-redskaber og didaktiske eksempler, ligesom du arbejder med peer feedback og gruppearbejde.

Kurset gør dig i stand til at planlægge og gennemføre motiverende og engagerende undervisning i et blended format.

Tid: Aftales med underviser
Varighed: 3 timer
Sted: På jeres gymnasium
Pris: 10-13.000 kr. + transport
Underviser: Christian Aalborg Frandsen

Mentimeter er et godt redskab til at afdække elevernes forståelse

Walk n’ listen – and then talk. Sæt en podcast i ørerne, og giv dig selv og dine elever en pause fra skærmen. Podcast giver masser af muligheder for dig som underviser og er et yderst populært medie – især blandt unge – og undersøgelser viser, at inddragelse af podcast i undervisningen har en positiv effekt både på indlæringen og trivslen.

På dette kursus vil du blive præsenteret for konkrete eksempler på, hvordan podcast kan bruges i undervisningen gennem specifikke øvelser og færdigudviklede undervisningsforløb i historie og samfundsfag.

Kurset indeholder:
Præsentation af, hvad podcast kan bidrage med i gymnasieundervisningen
Konkrete undervisningsøvelser og færdige undervisningsforløb til både samfundsfag og historie
Ideer til CL-øvelser med inddragelse af podcast
Netværk og ideudveksling

Kurset afholdes af de to erfarne undervisere og ”podcastere” Andreas Juul Ingvartsen og Stanis Elsborg, der står bag podcastkanalen Mediano Sport & Perspektiv, som gennem det seneste år har haft mere end 140.000 afspilninger.

Tid: 23/9 2021 kl. 12.30-15.30
Varighed: 3 timer
Sted: Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København V
Pris: 575 kr. pr. person (inkl. forplejning m. sandwich)
Underviser: Andreas Juul Ingvartsen og Stanis Elsborg
Tilmelding: cfu.kp.dk/events/219069 senest 26. august 2021

På kurset arbejder du med konkrete øvelser til din undervisning

Hvordan understøtter vi elevernes skriftlige læring bedst muligt med den korte tid, vi har til at rette? Hvordan kan vi vejlede dem undervejs i skriveprocessen – og hvordan kan de vejlede hinanden? Hvordan arbejder vi med progression i elevernes skriftlige arbejde?

Kurset viser metoder til formativ og summativ evaluering samt peer feedback, og der gives eksempler fra forskellige fag. Der bliver mulighed for hands-on på forskellige værktøjer, fx Google Docs, screencasts, quiz- og testværktøjer.

Målet med kurset er, at du får idéer til, hvordan du kan arbejde med feedback og -forward på det skriftlige arbejde til eleverne på en måde, der motiverer dem og hjælper dem til at blive bedre, samtidig med at du selv arbejder mere effektivt.

Tid: Aftales med underviser
Varighed: 3 timer
Sted: På jeres gymnasium
Pris: ca. 10.-13.000 kr. + transport
Underviser: Hanne Heimbürger

At give peer feedback kræver øvelse

Eleverne oplever, at store dele af den faglige hverdag tilrettelægges som kombineret analogt og digitalt gruppearbejde. Og der er store potentialer i at sætte eleverne til at udarbejde skriftlige produkter i grupper frem for individuelt. Gruppernes diskussioner i forbindelse med produktarbejdet er medvirkende til, at eleverne lærer stoffet på en dybere måde, end hvis de blot reproducerer fra bøger og vejledninger. Samskrivning fordrer dog udvikling af strategier og kompetencer for samarbejde hos elever, der oplever det vanskeligt at håndtere det hybride rums forstyrrelser, muligheder, magtspil og udfordringer.
Ovenstående kalder på målrettet og tydelig rammesætning, pædagogisk refleksion og didaktisk tilrettelæggelse af samarbejde.

Kurset fokuserer derfor dels på at belyse samskrivning fra et elevperspektiv og dels på mere praktiske værktøjer, tips og hands-on-øvelser i, hvordan man kan rammesætte og arbejde med samskrivning.

På kurset vil der blandt andet være hands-on-øvelser med opgaveudarbejdelse i fx Google Docs, peer feedback og gruppekontrakter.

Kursets mål er at inspirere til udvikling af en didaktisk model for samskrivning samt at give konkrete metoder til, hvordan du kan arbejde med samskrivning – herunder med formativ evaluering og peer feedback – samt hvordan du kan hjælpe eleverne med at få gruppearbejdet til at fungere.

Se videoen om kursets indhold her

Tid: Aftales med underviser
Varighed: 3 timer
Sted: På jeres gymnasium
Pris: ca. 10.-13.000 kr. + transport
Underviser: Christian Aalborg Frandsen eller Hanne Heimbürger

Samskrivning skal rammesættes

Center for Ungdomsforskning taler om ”den nye udsathed”, fordi unge føler sig pressede af forventninger udefra og indefra. De er bekymrede for fremtiden: Hvad skal der blive af mig? Hvad skal jeg med mit liv? Et karriereperspektiv kan give de unge retning i livet. De unges evne til at reflektere over egen fremtid i forhold til studier og livet i bred forstand kan styrkes.

Identitetsdannelse og almendannelse er kendte størrelser, som det er forholdsvis let at virkeliggøre i fagene. I dansk kan man fx gennemføre et forløb om eksistentialisme med vinklen “at vælge sit liv”, og fagene kan sammen styrke elevernes faglige identitet ved pædagogiske greb. Men hvordan tilrettelægger skolerne meningsfyldte forløb med karrierelæring, der er forankret i fagenes kernestof og læreplaner?

Kurset giver praktiske bud på, hvordan eleverne kan opnå indsigt i fagenes anvendelse i det omgivende samfund, så de får konkrete erfaringer med faget i praksis uden at give køb på fagligheden. Målet er at give inspiration og konkrete ideer til, hvordan du kan arbejde med studie- og karrierelæring både i de enkelte fag og på tværs af fag.

Tid: Aftales med underviser
Varighed: 3 timer
Sted: På jeres gymnasium
Pris: 10-13.000 kr. + transport
Underviser: Hanne Heimbürger

Studie- og karrierelæring kan give eleverne en retning i livet

Hvordan adskiller “teknologiforståelse” sig fra digital dannelse tilsat programmering? Kurset præsenterer, hvordan man kan arbejde med digital myndiggørelse og handlekraft i en digitaliseret tid: Vi ønsker ansvarlige, kildekritiske unge mennesker, der ikke lader sig dirigere af de tilfældige værdier, som digitale teknologier afspejler. Kurset giver et bud på, hvordan vi får teknologiforståelse integreret i den faglige undervisning uden at give køb på vores faglighed – og samtidig sikrer en god overgang fra grundskolens teknologiundervisning.

Tid: Aftales med underviser
Varighed: 1 time
Sted: På jeres gymnasium
Pris: 3.300-5.700 kr. + transport
Underviser: Christian Aalborg Fransen, Hanne Heimbürger eller Lars Due Arnov

Eleverne må blive sande digitale indfødte

Virtuel undervisning efter Corona? Hvad lærte vi under Corona, og hvordan kan erfaringerne bruges, hvis vi vil udbyde mere eller bedre virtuel undervisning, men samtidig undgå faldgruberne? Hvilke forskellige former kan virtuel undervisning antage, og hvad gør man i praksis? Det handler dette kursus om!

På kurset ser vi på forskellige grundformater for virtuel undervisning og der sættes fokus på, hvordan virtuel undervisning kan praktiseres på måder, som aktiverer eleverne. Vi kommer omkring forskellige tilgange, it-platforme og hensigtsmæssig opbygning af virtuelle moduler og undervisningsforløb. Endelige præsenteres og drøftes krav til det organisatoriske og ledelsesmæssige ”set up” for virtuel undervisning.

Formen er en vekselvirkning mellem oplæg og små opgaver, og der sluttes af med en lille workshop. Der tages udgangspunkt i bogen ”Er du på? Virtuel undervisning i praksis”, som kursets underviser har været redaktør og kapitelforfatter på.

Tid: Aftales med underviser
Varighed: 3 timer
Sted: På jeres gymnasium
Pris: ca. 10.-13.000 kr. + transport
Underviser: Lars Due Arnov

Formatet på dette kursus er virtuelt, så du selv prøver virtuel undervisning – lidt på samme måde som eleverne!
På kurset sætter vi fokus på centrale fundamenter for god, aktiverende virtuel undervisning som fx produktionsorienteret læring, gruppearbejde og peer feed-back. Desuden får du eksempler, didaktiske strukturer og relevante it-redskaber.

Vi drøfter både synkrone og asynkrone læringsseancer – på såvel modulplan som i hele undervisningsforløb.

Kurset gør dig i stand til at planlægge og gennemføre motiverende og engagerende virtuel undervisning.

Tid: Aftales med underviser
Varighed: 2 timer
Sted: Virtuelt på skolens eget konferencesystem
Pris: 7-8.000 kr. – max. 20 deltagere.
Underviser: Lars Due Arnov eller Christian Aalborg Fransen

Brug fx Padlet til omvendt brainstorm

Både lærere og elever er som regel tilfredse med den virtuelle vejledning i flerfaglige opgaver. Formatet giver fokus, og der er helt åbenlyse tidsmæssige besparelser. Men hvordan sikrer man, at samtalens pointer ikke går tabt – og hvad gør man, når teknikken driller?

Udnyt det virtuelle format til fulde, så eleverne ikke alene får den optimale vejledning i SRP/SOP/SSO, men også i andre skriftlige opgaver i dit fag.

Kurset har fokus på både teknik og didaktik i videokonferencerne plus struktur, indhold og opgaver i vejledning af elever.

Tid: Aftales med underviser
Varighed: 1 time
Sted: Online i Microsoft Teams
Pris: 3.750 kr.
Underviser: Hanne Heimbürger eller Lars Due Arnov

Udnyt det virtuelle format til fulde

Kontakt

Brugerservice

SUPPORT – KONTAKT CFU

Kontakt vedr. streaming, e-bøger og lån
Mandag-torsdag 10-15, fredag 10-14
Telefon 4189 9110
cfu@kp.dk