Gå til indhold
Søg
To lærere i samtale mens de er på kursus afholdt af CFU for gymnasieområdet

Kurser på eget gymnasium

Kursuskatalog

Se alle tilbud til de gymnasiale ungdomsuddannelser.

Kurser

Få besøg af en konsulent på din ungdomsuddannelse til et af vores aktuelle kurser eller kontakt os for at udvikle netop det kursus I har brug for.

Op til 20 % af den almindelige undervisning må gennemføres virtuelt. Og hvem kender ikke til de store bunker skriftlige opgaver, man som lærer sidder med bagefter? Men der findes andre veje til asynkron virtuel undervisning. Teknologier, der udnytter undervisningssituationen og sikrer aktiv elevdeltagelse. Det kan fx være at forsyne videoer med indlejrede spørgsmål eller anvende samskrivningsværktøjer til at opbygge asynkrone læringsmiljøer, hvor eleverne i fællesskab løser forskellige opgaver.

På kurset arbejder vi med hands on med konkrete it-værktøjer. Vi viser strukturer og tilbagemeldingsmuligheder, der sikrer, at eleverne kan få det bedst mulige udbytte af virtuel undervisning, der foregå asynkront.

Målet er, at du med god samvittighed kan afholde asynkron undervisning.

Tid: Aftales med underviser
Varighed: 3 timer
Sted: På jeres gymnasium
Pris: ca. 8-12.000 kr. + transport
Underviser: Christian Aalborg Fransen, Hanne Heimbürger eller Lars Due Arnov

Digital dannelse er en del af den almene dannelse. I de nye læreplaner lægges der vægt på, at samfundsfag og historie skal indgå i den digitale dannelse af eleverne. Fagene skal indgå i arbejdet med tre overordnede digitale kompetenceområder: informationskompetencer, produktionskompetencer og deltagelseskompetencer. Det stiller store krav til elevernes digitale faglighed, idet eleverne både skal kunne opstille søgestrategier og foretage materialekritik af forskellige digitale materialer. I tillæg skal eleverne kunne samarbejde i digitale hybride rum om at skabe kreativt indhold i forskellige digitale genrer og medieformater.

På kurset arbejder vi med, hvad digital dannelse er, og hvilke digitale kompetencer vi kan inddrage i undervisningen. Der arbejdes i praksis bla. med at konkretisere digitale kompetencer med afsæt i DiDaK’s pædagogiske formater.

Målet med kurset er at give konkret inspiration til, hvordan elevernes digitale dannelse kan udvikles løbende, og hvordan abstrakte kompetenceområder kan oversættes til konkret fagligt indhold.

Tid: Aftales med underviser
Varighed: 3 timer
Sted: På jeres gymnasium
Pris: ca. 8-12.000 kr. + transport
Underviser: Christian Aalborg Fransen

Future Classroom Lab på Københavns Professionshøjskole er et bud på, hvordan fremtidens uddannelsesmiljø og didaktik kan designes. Der sættes fokus på rummets zoner og de didaktiske muligheder, og vi drøfter, hvordan teknologier såsom 3D-print, lasercutter, små robotter m.m. kan fremme læreprocesser, kreativitet og innovation på ungdomsuddannelserne. Desuden gives en introduktion til 21st Century Learning Design, som er vores koncept for arbejde med fremtidens kompetencer.

Kurset har som formål, at deltagerne inspireres til at anvende kreative, innovative og undersøgende undervisningsforløb både enkelt- og flerfagligt, og at skolen får idéer til at understøtte læringsprocesserne i form af forskellige teknologier samt indretningen af læringsrummene.

Tid: Aftales med underviser
Varighed: 3 timer
Sted: På Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København V
Pris: Op til 20 deltagere: 6500 kr.
Underviser: Lars Due Arnov

Elevernes evne til at gennemskue tendens og “falsk historie” er stærkt udfordret af internettets forskelligartede materiale og de sociale mediers funktionalitet. Med den nye læreplan lægges der derfor i høj grad vægt på, at eleverne bliver digitalt dannede i historie. Mange af de kendte redskaber kan stadig bruges, men der er også brug for nye tilgange, hvis dette skal lykkes i en digital tidsalder.

Du vil på kurset opnå viden om, hvordan der kan laves materialekritik på hjemmesider og på “falske” historiesider/-videoer. Desuden fokuseres på, hvordan digitale programmer og internettjenester kan bruges til aktivering af eleverne, så de kan træne deres historiebevidsthed og ikke mindst blive digitalt dannende. Desuden ses der på nogle af de forskellige resurser, der findes på nettet, og som kan anvendes i historieundervisningen.

Målet med kurset er, at du bliver i stand til at tilrettelægge, gennemføre og evaluere undervisningsforløb, hvor it inddrages til digital dannelse i historie.

Tid: Aftales med underviser
Varighed: 3 timer
Sted: På jeres gymnasium
Pris: ca. 8-12.000 kr. + transport
Underviser: Lars Due Arnov

Center for Ungdomsforskning taler om ”den nye udsathed”, fordi unge føler sig pressede af forventninger udefra og indefra. De er bekymrede for fremtiden: Hvad skal der blive af mig? Hvad skal jeg med mit liv? Et karriereperspektiv kan give de unge retning i livet. De unges evne til at reflektere over egen fremtid i forhold til studier og livet i bred forstand kan styrkes.

Identitetsdannelse og almendannelse er kendte størrelser, som det er forholdsvis let at virkeliggøre i fagene. I dansk kan man fx gennemføre et forløb om eksistentialisme med vinklen “at vælge sit liv”, og fagene kan sammen styrke elevernes faglige identitet ved pædagogiske greb. Men hvordan tilrettelægger skolerne meningsfyldte forløb med karrierelæring, der er forankret i fagenes kernestof og læreplaner?

Kurset giver praktiske bud på, hvordan eleverne kan opnå indsigt i fagenes anvendelse i det omgivende samfund, så de får konkrete erfaringer med faget i praksis uden at give køb på fagligheden. Målet er at give inspiration og konkrete ideer til, hvordan du kan arbejde med karrierelæring både i de enkelte fag og på tværs af fag.

Tid: Aftales med underviser
Varighed: 3 timer
Sted: På jeres gymnasium
Pris: ca. 8-12.000 kr. + transport
Underviser: Hanne Heimbürger

Virtuel undervisning blev for alvor udbredt under coronakrisen i foråret 2020. Der blev gjort en masse værdifulde erfaringer, som dette kursus bl.a. vil tage udgangspunkt i.
Omvendt var det desværre ikke altid, de didaktiske gevinster for alvor blev indfriet, hverken for lærerne eller eleverne. Derfor sætter dette kursus fokus på, hvordan du kan komme videre og gennemføre mere aktiverende og effektiv virtuel undervisning. Og det både som hele virtuelle forløb og i enkelte moduler – fx når du er på kursus.

Du opnår viden om centrale aspekter i både synkron og asynkron virtuel undervisning som fx produktionsorienteret læring, peer feedback og gruppearbejde, og du bliver præsenteret for effektive it-redskaber og didaktiske eksempler.

Kurset gør dig i stand til at planlægge og gennemføre motiverende og engagerende virtuel undervisning.

Tid: Aftales med underviser
Varighed: 3 timer
Sted: På jeres gymnasium
Pris: ca. 8-12.000 kr. + transport
Underviser: Lars Due Arnov

Uanset om eleverne læser på skærm eller på papir, er det vigtigt, at de har nogle gode læsestrategier og notatteknikker, så de kan forstå og huske indholdet af teksterne i gymnasiet.

Flere undersøgelser viser, at en stor del af eleverne har svært ved at få det fulde udbytte af deres læsning af digitale tekster. De har også svært ved at navigere i dem, og de mister let overblikket. Andre undersøgelser viser, at digital læsning kan være godt, specielt for svage læsere, samt at det kan virke motiverende at læse tekster, der er lavet til digitale medier.

Kurset giver inspiration og konkrete ideer til, hvordan eleverne kan udvikle relevante faglige læsestrategier til især digitale læremidler, så deres forståelse og motivation til at læse forbedres.

Tid: Aftales med underviser
Varighed: 2 timer
Sted: På jeres gymnasium
Pris: ca. 8-12.000 kr. + transport
Underviser: Hanne Heimbürger

Hvordan understøtter vi elevernes skriftlige læring bedst muligt i den korte tid, vi har til at rette? Hvordan kan vi vejlede dem undervejs i skriveprocessen – og hvordan kan de vejlede hinanden? Hvordan arbejder vi med progression i elevernes skriftlige arbejde?

Kurset viser metoder til formativ og summativ evaluering samt peer feedback, og der gives eksempler fra forskellige fag. Der bliver mulighed for hands-on på forskellige værktøjer, fx Google Docs, screencasts, quiz- og testværktøjer.

Målet med kurset er, at du får idéer til, hvordan du kan arbejde med feedback og -forward på det skriftlige arbejde til eleverne på en måde, der motiverer dem og hjælper dem til at blive bedre, samtidig med at du selv arbejder mere effektivt.

Tid: Aftales med underviser
Varighed: 3 timer
Sted: På jeres gymnasium
Pris: ca. 8-12.000 kr. + transport
Underviser: Hanne Heimbürger

Eleverne oplever, at store dele af den faglige hverdag tilrettelægges i kombineret analogt og digitalt gruppearbejde. Der er store potentialer i at sætte eleverne til at udarbejde skriftlige produkter i grupper frem for individuelt. Gruppernes diskussioner i forbindelse med produktarbejdet er medvirkende til, at eleverne lærer stoffet på en dybere måde, end hvis de blot reproducerer fra bøger og vejledninger. Samskrivning fordrer dog udvikling af strategier og kompetencer for samarbejde hos elever, der oplever det vanskeligt at håndtere det hybride rums forstyrrelser, muligheder, magtspil og udfordringer.

Ovenstående kalder på målrettet og tydelig rammesætning, pædagogisk refleksion og didaktisk tilrettelæggelse af samarbejde. Kurset fokuserer derfor dels på at belyse samskrivning fra et elevperspektiv og dels på mere praktiske værktøjer, tips og hands-on-øvelser til, hvordan man kan rammesætte og arbejde med samskrivning.

På kurset vil der blandt andet være hands-on-øvelser med opgaveudarbejdelse i fx Google Docs, peer feedback og gruppekontrakter.

Kursets mål er at inspirere til udvikling af en didaktisk model for samskrivning samt give konkrete metoder til, hvordan du kan arbejde med samskrivning, herunder med formativ evaluering og peer feedback, samt hvordan du kan hjælpe eleverne med at få gruppearbejdet til at fungere.

Tid: Aftales med underviser
Varighed: 3 timer
Sted: På jeres gymnasium
Pris: ca. 8-12.000 kr. + transport
Underviser: Christian Aalborg Frandsen

Studieområdet afsluttes med et skriftligt, individuelt studieområdeprojekt, som fremlægges ved en mundtlig eksamen. Her skal eleven ud over at vise faglig og metodisk viden, indsigt og forståelse også reflektere over sine valg.

Hvordan kan man tilrettelægge de krævede tematiske forløb og progressionen af studiekompetencer, således at man sikrer, at eleven når ovenstående mål? Hvordan forankres udviklingen af metodisk bevidsthed og studiekompetencer i fagene?

Kurset giver konkrete bud på både indhold og systematisk tilrettelæggelse i form af oplæg og øvelser. Vi går i dybden med et eksemplarisk forløb.

Målet er, at du kan tilrettelægge studieområdet på din egen skole, og at du har fået inspiration til forløb, der giver mening både for eleverne og for dig.

Tid: Aftales med underviser
Varighed: 3 timer
Sted: På jeres gymnasium
Pris: ca. 8-12.000 kr. + transport
Underviser: Hanne Heimbürger

Tid er blevet en mangelvare for mange lærere. Gennem velstrukturerede forløb, hvor eleverne selv laver produkter med it, får eleverne medejerskab til deres læring og styrker deres samarbejds- og produktionskompetencer.

Kurset giver en teoretisk og praktisk indføring i produktionsorienteret tilgang til undervisning, multimodalitet og arbejde med det 21. århundredes kompetencer. Relevante programmer, tjenester og eksempler på elevproduktioner gennemgås, og der sættes fokus på didaktiske greb og strukturer, der bruges i arbejdet med produktioner og kvalificeringen af kompetencer. Endelig drøftes ændrede lærerroller og konceptets potentialer – herunder hvordan konceptet kan spare tid og kræfter. Formatet er en vekselvirkning mellem oplæg, “hands on” og workshop.

Målet med kurset er, at læreren bliver i stand til at bruge it effektivt og kreativt i større eller mindre dele af sin undervisning.

Tid: Aftales med underviser
Varighed: 3 timer
Sted: På jeres gymnasium
Pris: ca. 8-12.000 kr. + transport
Underviser: Lars Due Arnov

Nødundervisningen under Coronakrisen i foråret var ikke altid lige vellykket, da relationer og interaktion ofte gik tabt. Dog var både lærere og elever som regel tilfredse med den virtuelle vejledning i forårets SRP’er. Med den virtuelle vejledning er der helt åbenlyse tidsmæssige besparelser, samtidig med at det relationelle rum er intakt. Udnyt dette format til fulde, så eleverne ikke alene får den optimale vejledning i SRP, men også i andre skriftlige opgaver i dit fag.
Kurset har fokus på både teknik og didaktik i videokonferencerne plus struktur, indhold og opgaver i vejledning af elever. Sammen opstiller vi “dos and don’ts” og forankrer teorien i egen praksis ved hands-on opgaver.

Den tekniske platform er Microsoft Teams.

Tid: Aftales med underviser
Varighed: 3 timer
Sted: På jeres gymnasium
Pris: ca. 8-12.000 kr. + transport
Underviser: Hanne Heimbürger eller Lars Due Arnov

Formatet på dette kursus er virtuelt, så du selv prøver virtuel undervisning
– lidt på samme måde som eleverne!

På kurset sætter vi fokus på centrale fundamenter for god aktiverende virtuel undervisning som fx produktionsorienteret læring, gruppearbejde og peer feedback. Desuden får du eksempler, didaktiske strukturer og relevante it-redskaber. Vi drøfter både synkrone og asynkrone læringsseancer – på såvel modulplan som i hele undervisningsforløb.

Kurset gør dig i stand til at planlægge og gennemføre motiverende og engagerende virtuel undervisning.

Max. 20 deltagere.

Tid: Aftales med underviser
Varighed: 2 timer
Sted: Online
Pris: ca. 6-8.000 kr.
Underviser: Lars Due Arnov

mitCFU er Centre for Undervisningsmidler Danmarks portal med gratis digitale og analoge læremidler til ungdomsuddannelserne.

Få tips og tricks til at søge målrettet efter analoge såvel som digitale læremidler lige fra e-bøger og spillefilm til pulsmålere, mountainbikes og 3D-printere.

Hør også om tv-streaming og pædagogiske vejledninger, samt hvordan du giver elever adgang til tv-udsendelser og romaner som e-bøger – både i skolen og derhjemme.

Tid: Aftales med underviser
Varighed: 30-60 minutter
Sted: På jeres skole
Pris: Gratis
Underviser: Christian Aalborg Fransen, Hanne Heimbürger eller Lars Due Arnov

Kontakt

Brugerservice

SUPPORT – KONTAKT CFU

Kontakt vedr. streaming, e-bøger og lån 
Mandag-torsdag 10-15, fredag 10-14
Telefon 4189 9110
cfu@kp.dk